Slavnostní večer na ZŠ Kořenského

 

V pátek 23.11. 2018 se ve společenském sále ZŠ Kořenského uskutečnil předvánoční večer, který představoval vyvrcholení aktivit za rok 2018 v rámci projektu Integrace cizinců na MČ Praha 5. Tento projekt je financován prostřednictvím grantu Ministerstva vnitra ČR. Za ÚMČ Prahy 5 přítomné hosty přivítal radní Petr Lachnit a vedoucí odboru OSO Mgr. Iva Pokorná, za Vzdělávací a informační centrum ředitelka Mgr. Jana Frischmannová. V průběhu večera byly předány certifikáty účastníkům aktivit, součástí programu bylo divadelní představení, vyprávění o významu Vánoc i tvořivá dílnička pro nejmenší. Večer byl příležitostí zajímavých setkání s nevšedními zážitky, přítomní měli možnost ochutnat typické pokrmy vybraných zemí i tradiční české vánoční kuchyně. V duchu předvánoční atmosféry tak byla podpořena snaha začlenit ty, kteří chtějí žít s námi a ne jen vedle nás.

 

 

 

 

Analýza cizinců na území MČ Praha 5

Náplní tohoto podprojektu byla analýza zaměřená na počet cizinců, jejich strukturu a rozmístění v rámci městské části Prahy 5. Analýza byla svěřena zkušenému týmu pod vedením prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D., z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a probíhala ve druhé polovině roku 2018.

Analýza je prvním systematicky zpracovaným pohledem na problematiku cizinců na naší městské části. Zaměřila se např. na:

  • vstupní kvantitativní přehled počtu a struktury cizinců, jejich vývoje a rozmístění
  • analýzu dětí ve školských zařízeních
  • identifikaci rizik a potencionálů prostřednictvím témat a lokalit
  • šetření každodenního soužití ve dvou vybraných lokalitách
  • přehled hlavních aktérů, kteří svou činností ovlivňují život cizinců a soužití s většinovou populací

Dílčí výsledky budou k dispozici po odborném semináři, který se uskuteční v průběhu ledna 2019.

 

 

Vzdělávací aktivity

Cílená podpora dětí, žáků i dospělých imigrantů a pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání je již druhým rokem úspěšně realizována ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním centrem Prahy 5, o.p.s.

Nejžádanějšími aktivitami byly stejně jako v loňském roce:

– doučování českého jazyka v MŠ a ZŠ (individuální i skupinová)

– 14-ti denní prázdninový kurz českého jazyka pro děti předškolního, mladšího i staršího školního věku

-workshop tolerance, který probíhal v mateřských školách

– kurz sociokulturní orientace pro dospělé cizince, který účastníkům pomohl např. v situacích při jednání na úřadě, při pobytu v nemocnici, v komunikaci se školou apod.

– workshop zaměřený na metodickou podporu a vzdělávání pedagogů.

Slavnostní zakončení aktivit vyvrcholilo společenským večerem, který byl příležitostí k zajímavým setkáním a nevšedním zážitkům pro děti, dospělé účastníky i širokou veřejnost.

V roce 2019 bychom chtěli na zmíněné aktivity navázat a díky získaným zkušenostem a na základě požadavků samotných účastníků jednotlivých aktivit nabídku ještě rozšířit.

Cizinci v ČR a na území MČ Praha 5

V České republice žilo k 31.12. 2017 více než 500 tis. cizinců. Více než 37% evidovaných cizinců se koncentruje v hlavním městě Praze, což z Prahy činí dlouhodobě vyhledávanou evropskou metropoli. V průběhu posledních let se počet cizinců neustále zvyšuje, vedle občanů EU město Praha registruje i občany třetích zemí.

Městská část Praha 5 je s celkovým počtem 85 276 obyvatel pátou největší městskou částí. Je zde evidováno 14 907 cizinců, což představuje 17% obyvatel naší městské části. Nejpočetnější zastoupení na naší městské části mají Ukrajinci, Slováci a Rusové.

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu cizinců přijímá naše městská část konkrétní integrační opatření. Činnosti související s touto agendou měl původně ve své gesci Odbor školství, od roku 2017 již jednotlivé kroky iniciuje Odbor sociální problematiky a prevence kriminality.

Na základě výše uvedených dat vznikla potřeba analýzy nejen počtu, ale i struktury a konkrétního rozmístění cizinců v rámci celé městské části. Pro rok 2018 jsme proto připravili projekt, který zahrnuje nejen vzdělávací aktivity pro děti, dospělé cizince a pedagogy, ale také zadání analýzy cizinců na území MČ Praha 5.

Projekt s názvem Analýza cizinců a podpora vzdělávacích aktivit podporujících integraci cizinců v r. 2018 na území městské části Praha 5 je financovaný dotací ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni prostřednictvím grantu Ministerstva vnitra ČR.