– Kulturní večer: Zambie

Centrum demokratického vzdělávání zve na první přednášku ze série kulturních večerů.  Pozvání přijal David, který bude vyprávět o své rodné zemi. Dozvíte se o místní společnosti, turismu, gastronomické kultuře a dalších tématech.

Zambii symbolizují národní parky, Viktoriiny vodopády, řeka Zambezi, divoká příroda, ale současně je to chudá země závislá na rozvojové pomoci.

 Jaké to je, vyrůstat a žít v Zambii?

Co si myslí současná zambijská mladá generace o globalizovaném světě?

Jak obyvatelé vnímají anglickou koloniální minulost?

Víte, že v Zambii žije 25 kmenů se 73 dialekty?

Zajímají Vás národní parky a chcete je navštívit alespoň prostřednictvím vyprávění a fotografií? 

KDY: středa 20. 2. od 19:00

KDE: Centrum demokratického vzdělávání, Sokolovská 106/42, Praha-Karlín 

Registrace nutná na: sarka@demokraticke-vzdelavani.cz 

Zambie leták

 

– Filmová soutěž AntiFetFest zcela nově

Drogy, šikana, gambling… očima dětí a mládeže – taková jsou témata amatérské filmové soutěže AntiFetFest aneb Jde to i jinak!

Popisek: Radní Petr Lachnit zahajuje obvodní kolo Antifetfestu

Nový ročník této tradiční soutěže nyní pořádá MČ Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Soutěže se účastní děti a mládež ve věku žáků základních a středních škol. Skupinky těchto amatérských filmařů vytvářejí krátká videa s výše zmiňovanou tematikou, která pak mohou sloužit jako pomůcka při prevenci rizikového chování. „Děti a mladí lidé se s negativními jevy a rizikovým chováním setkávají v běžném životě a mnohdy je jejich vnímání odlišné od dospělých. Uvědomění si závažnosti a patologičnosti určitého chování je jedním ze základních kroků při nastavování vlastního hodnotového žebříčku. Ztvárnění takovýchto závažných témat formou krátkého filmu nebo klipu představuje v tomto procesu velký přínos, a proto jsem velmi rád, že tato soutěž má již poměrně dlouhou tradici a prestiž a zapojují se do ní i tvůrci z naší městské části,“ říká radní MČ Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit.

AntiFetFest je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Žáci a studenti mohou do soutěže přihlásit obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí.

Účastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny maximálně pěti tvůrců ve dvou kategoriích:

  • věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť

Po obvodním kole, které se koná 18. 4. 2019 na MČ Praha 5, budou vítězné snímky z obou kategorií postupovat do celopražského finále.
Soutěžní snímky s přihláškami budou přijímány do 29. 3. 2019 na Odboru sociální problematiky a prevence kriminality, nám. 14. října 4, Praha 5, Bc. Václav Konečný, tel.: 257 000 265.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Filmova-soutez-AntiFetFest-zcela-nove-570035?nocache=1

– Výstava malíře Jiřího Lhoty „Stíny duše“ v Komunitním centru Prádelna

Radní JUDr. Petr Lachnit zahájil v pátek 1. února ve smíchovském Komunitním centru Prádelna v Holečkově ulici velmi zajímavou a inspirativní výstavu „Stíny duše“ malíře Jiřího Lhoty. Akademický malíř Jiří Lhota se ve vystavených dílech inspiroval temnými vizemi spisovatele H. P. Lovecrafta. Vystavená díla si můžete prohlédnout do 28. února 2019.

Popisek: Komunitní centrum Prádelna Prahy 5

Součást Komunitního centra Prádelna tvoří od samého počátku výstavní program tzv. Galerie Prádelna, díky němuž mohou návštěvníci všech aktivit v komunitní centru zhlédnout řadu uměleckých expozic známých i začínajících výtvarníků, experimentátorů a tvůrců rozličných žánrů i výtvarných oblastí. Po fantastických obrazech Monti Kubrika a Petra Hofmana, které přiblížily svět obou autorů, přináší únorová výstava také nahlédnutí do duší dvou autorů, kteří, byť je v realitě oddělují desítky let, mají mnoho společného – spisovatele Howarda Phillipse Lovecrafta a akademického malíře Jiřího Lhoty.

Howard Phillips Lovecraft byl americký básník, spisovatel, esejista a žurnalista, věnující se literární tvorbě v oblasti fantasy, science fiction a především hororu, které kombinoval v tehdejším oblíbeném žánru „weird fiction“. Jeho nejlepší práce jsou působivé pro jistou neuchopitelnost, fragmentárnost, coby vzdělaný, staromilský nadšenec využíval při své tvorbě vše, co jej zrovna inspirovalo nebo se mu hnusilo. Pomezí deliria a snu, popisy rozkladu hmoty, ztráty jasných kontur, útok na racionalitu a zdánlivě nezlomné přírodní zákony. Lovecraft se proslavil především jako stvořitel „Mýtu Cthulhu“. Dle jeho vlastního tvrzení všechny jeho povídky, jakkoliv spolu nesouvisejí, jsou založeny na obdobě biblického příběhu o pádu andělů. Vycházejí z premisy, že Zemi kdysi obývaly jiné bytosti (Prastaří, Velcí starci, Mocní), které se však oddávaly černé magii, a proto ztratily domovské právo a byly ze Země vyhnány. Žijí však někde mimo náš prostor a jsou kdykoliv připraveny opět se Země zmocnit.

Mgr. Jiří Lhota absolvoval AVU v Praze, má za sebou řadu kolektivních i samostatných výstav, je autorem mnoha grafických návrhů pro hudební skupiny a projekty různých žánrů, především se však věnuje malbě. Žije a pracuje v Ústí nad Labem, kde působil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a nyní vyučuje na ZUŠ Evy Randové. Součástí jeho nejsilnějších obrazů bývají satanské náměty, intimně protkané sexuálními prvky a obrazy násilí, tajemné, obskurně symbolické výjevy a postavy, jež v sobě spojují lidské, zvířecí a božské vlastnosti. Jeho tvorba je záznamem ponoru do kolektivního nevědomí moderního člověka a zobrazením především stinných stránek hlubin lidské duše. Nicméně často v nich bývá přítomen i prvek ironie, satiry nebo úšklebek, měnící pro diváka perspektivu vnímání jeho díla.

„H. P. Lovecraft bývá řazen do žánru tzv. pokleslé literatury, je ovšem třeba mít na paměti, že zemřel dřív, než druhá světová válka stačila naplnit mnohé z jeho vizí nepředstavitelných hrůz. Zároveň je třeba si uvědomit, že to je jeho stín, co leží na téměř veškeré významné hororové a fantastické literatuře, která od té doby byla napsána. Stejně tak tvorba ak. mal. J. Lhoty působí na první pohled kontroverzně a znepokojivě, ale pro poučenějšího diváka představuje dílo hlubšího významu a podstaty, srovnatelné s tvorbou H. R. Gigera, H. Bosche nebo O. Redona. Jsem tudíž rád, že se Galerie Prádelna, jež coby součást Komunitního centra Prádelna představuje výtvarné umění i návštěvníkům, z nichž mnozí nepatří mezi milovníky umění sledující aktuální trendy, nebojí zařadit do výstavního programu i takovou alternativnější expozici. Myslím, že by to mohlo přinést zajímavou a přínosnou konfrontaci i obohacení pro všechny,“ uvažuje JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Vystava-malire-Jiriho-Lhoty-Stiny-duse-v-Komunitnim-centru-Pradelna-569249?nocache=1

– Léčivá síla prostředí v Domě sociálních služeb Na Neklance

„Dům sociálních služeb s pobytovým odlehčovacím zařízením Na Neklance 15 prošel i v minulém roce dalšími velkými změnami, které usnadnily a zefektivnily provoz domu a bezpečí klientů. Zároveň se ale podařilo vytvořit pro klienty příjemné, stimulující a aktivizující prostředí,“ uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

Popisek: Aktivizační programy v Domě sociálních služeb Na Neklance

Klienti, kteří sem přicházejí na pobyt, ať na krátkou dobu, na delší přechodný pobyt z důvodu potřeby odlehčení rodině pečující o seniora nebo omezení schopnosti seniora samotného,se o sebe postarat, potřebují vstřícné zázemí s prvky rodinného prostředí. Právě pocit rodinného, přátelského prostředí, vnímání a prožívání příjemných lidských vztahů, po tom touží každý z nás. A ti, co sem přicházejí, to potřebují dvojnásobně. Hodně významný je pro seniory samozřejmě i pocit perspektivy. Prostě mít se na co každý den těšit a dělat něco, co povzbudí mysl a zaměstná smysly. Podělit se o zážitek a pěstovat radost, to je nepostradatelný okamžik pro práci s klienty v odlehčovací pobytové službě.

Na základě aktivizačních programů, individuální a skupinové dlouhodobé práce s našimi klienty se povedlo odbornému týmu pracovníků Na Neklance vytvořit harmonizující a relaxační prostředí na základě principu ‘snoezelenu’, který nabízí bezpečné a stimulující prostředí, příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Samozřejmě s využitím námětů klientů samotných, ale i s přispěním jejich příbuzných a známých, kteří sem za nimi docházejí na návštěvy a svěřují nám svá přání a postřehy. Není jim cizí osud jejich blízkých a přátel, kteří jsou zde na pobytu. Stačí tak málo, vlídnost vztahů a harmonie prostředí.

Loni na jaře se začalo vytvářet v interiéru společenské místnosti, která je častým svědkem společenského dění domu Na Neklance, prostředí působící na subjektivní smyslové vnímání klientů. A funguje to. S využitím zejména přírodních prvků, světla, vůní, zvuků přírody, hudby bylo vytvořeno stimulující prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a rozvíjí smyslové podněty. Sounáležitost a nadšení klientů, kteří pochopili smysl této práce, a záměru je velmi podnětná nejen pro klienty, ale i pro odborný personál. Klienti se sami zapojili do tvorby zelené stěny, oslovila je potřeba obklopit se a spojit s přírodou a rostlinami. Sázení pokojových květin a práce s hlínou je potěšila a zaktivizovala k výrobě přírodních doplňků pro radost, ale i pro náš dům. Mnohým navodila reminiscenční vzpomínky na svou zahrádku, kterou měli doma a mohli pěstovat.

Komplexní péče o seniory by měla zahrnovat i speciálně upravené prostředí

Relaxační atmosféru doplnily i prvky „terapie světlem“, která simuluje a navozuje příjemnou atmosféru „rodinného krbu“ s využitím lávových lamp a příjemných, barevných, světelných efektů, hřejivých tónů a relaxačního parafínového tubusu v místnosti. Klienti využívají k posezení pohodlná křesla s ergonomickou úpravou. V kteroukoliv denní dobu se tady scházejí na kus řeči, luští křížovky, rádi zde usedají s přáteli a příbuznými a nechávají na sebe působit klidovou atmosféru místnosti. Jak se nám sami svěřují, „léčí se“ a odblokovávají si zde své úzkosti a strachy, se kterými sem někteří přicházejí. Dokonce se tady naučili i plánovat, na co se těšit. Vznikla zde řada přátelství mezi klienty, kteří se tady naučili scházet a vzpomínat na staré časy, čtou se tu knihy a diskutují se různá témata z kultury, historie, umění, sportu, ale samozřejmě i z politiky. Nechají se unášet zvuky přírody a relaxační hudbou.

A opět nám praxe ukazuje, že komplexní péče o seniory by měla zahrnovat i speciálně upravené prostředí, které příznivě působí na jejich zdraví, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně organizuje, vyvolává pocit jistoty, odbourává pocit osamocení, ale současně aktivizuje a u mnohých probouzí znovu zájem o dění okolo nás. To je podstata, naučit se znovu prožívat a zpříjemnit si každou chvilku v životě. A v tomto směru jsme v pobytové odlehčovací službě Na Neklance našim klientům zase o něco blíž, což oceňují oni sami, ale i jejich rodiny a známí, kteří je v zařízení navštěvují.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Leciva-sila-prostredi-v-Dome-socialnich-sluzeb-Na-Neklance-568334?nocache=1

– Začínají zápisy do jeslí Na Hřebenkách

“Jesle jako forma rané péče o malé děti byly dlouhou dobu předmětem kritiky některých odborníků a rodičovské veřejnosti vzhledem k faktu, že dítěti je nejlépe doma s matkou, otcem nebo babičkou, zkrátka dítě má být doma. Přesto v posledních letech potřeba rodičů vrátit se ke své práci dříve než po třech letech roste, ať už z kariérních, nebo ryze ekonomických důvodů,” uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

Popisek: Jesle Na Hřebenkách

Poptávka po umístění dětí se zvýšila, proto jsme na základě jednání s rodiči v minulém roce snížili věk dítěte pro přijímání do jeslí, a to již od 15 měsíců. Pokud pro školní rok 2019/2020 bude ze strany rodičů stoupat zájem o umístění dětí ve věku již od jednoho roku, jsme na tuto situaci připraveni. Kapacita jeslí byla proto v roce 2018 navýšena na 35 míst. Rodiče zejména z Prahy 5 mají možnost přihlásit své děti do jeslí, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5, konkrétně chod jesliček zabezpečuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, příspěvková organizace.

Tyto tradiční jesle fungují od roku 1976. V roce 2017 byly rekonstruovány a zmodernizovány tak, aby odpovídaly potřebám dětí a aby se zde děti cítily bezpečně a dobře, jako doma. S podporou MČ Praha 5 byl do jeslí zaveden signalizační bezpečnostní systém. Jesle se nacházejí v prostředí zeleně, parků a zahrad v krásné lokalitě Hřebenka. Děti mají k dispozici velkou zahradu s hřištěm, venkovní terasu, vnitřní herny jsou vybaveny moderními herními prvky, ložnicí a sociálním zařízením. Do jeslí jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v naší městské části, ale přijímáme i děti z jiných městských částí. Upřednostňujeme pravidelnou docházku dětí, na doplnění kapacity přijímáme děti na nepravidelnou docházku, tzn. na 46 hodin za měsíc. Máme zavedeny třídy pro děti ve věku od 15 měsíců do 24 měsíců a od 24 měsíců do 36 měsíců. Provozní doba je stanovena od 7 do 17 hodin, letní provoz jeslí je omezen pouze na 14 dní a zde opět vycházíme z požadavků rodičů.

Před vlastním nástupem dítěte do jeslí probíhá adaptace, kdy si dítě postupně zvyká na odloučení od rodiče, nový kolektiv a kontakty. Adaptace je u každého dítěte individuální a zde spolupracujeme úzce s rodiči, kteří mohou být i součástí tohoto procesu, který je pro dítě nový a důležitý, postupně se však přítomnost rodiče zkracuje. Naše jesle nabízejí denní výchovné programy, zaměřené na volnou hru a všestranný rozvoj dítěte, zejména se soustřeďujeme na oblast psychomotoriky, řeči a učíme děti sebeobsluze, hygienickým návykům a sociálním kontaktům s ostatními dětmi. Programy pro děti připravuje týdně odborný tým pracovníků jeslí s ohledem na věk dítěte a jeho individualitu.

Před nástupem do jeslí probíhá adaptace

Programy obsahují pracovní, hudební, výtvarnou a pohybovou činnost. Měsíčně vychází v jeslích deníček „Jeselníček“, který rodiče informuje o aktivitách a akcích, co děti prožití a čemu se naučí, upozorňuje například rodiče, jaké básničky a písničky se děti naučí, jaké výrobky si vyrobí, aby s nimi mohli pokračovat doma. Novinkou jsou bezplatné kroužky pro děti z jeslí, které jsme v minulém roce otevřeli a pro velký zájem rodičů rozšířili. V pondělí máme „Dílničky,“ kde si děti procvičují jemnou motoriku, vyrábějí výrobky a odnášejí si je domů, ve středu probíhají „Tanečky“, zde rozvíjejí pohybovou aktivitu a jednoduché začínající taneční prvky a tanečky, kterými se mohou pochlubit v taneční skupině Hřebenka, ve čtvrtek je kroužek „Divadlo“, určený dětem, co mají rády pohádky a nacvičují zde živé divadélko na motivy tradičních českých pohádek. Všechny kroužky máme v současné době obsazené, děti jsou šikovné a nadšené, a jsou volně přístupné rodičům i prarodičům. Rodiče oceňují, že jejich děti jsou šikovné a rády se učí, a co je nejdůležitější, do jeslí se těší. Ale také praxe nám ukazuje, že předškolkové děti, které jsou zvyklé na denní režim v jeselském nebo v podobném zařízení, mají díky komunikaci v kolektivu, vzdělávacím programům, zaměřeným na všestranný rozvoj dítěte, vstup do mateřské školy příznivější, bez traumat z odloučení od rodičů a zapojení do dětského kolektivu.

Milí rodiče, vzhledem k tomu, že se blíží zápisy do mateřských škol, i my zahajujeme od měsíce února zápisy do jeslí Na Hřebenkách 3. Pokud uvažujete o zápisu svého dítěte do našich jeslí, můžete se přijít podívat a vše projednat se zástupkyní vedoucí jeslí p. Janou Březíkovou; případně ji kontaktujte na tel. 774246007, 775788005, 257221454 nebo e-mailem, podívejte se naše webové stránky (ZDE).

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Zacinaji-zapisy-do-jesli-Na-Hrebenkach-567454?nocache=1

– Jak nenaletět šmejdům? Praha 5 pořádá kurzy obrany pro seniory zdarma

V Česku již dlouhodobě panuje problém se zneužíváním dobroty důchodců. Ti často pod nátlakem souhlasí s nevýhodnou koupí nebo v horších případech jsou okradení přímo v bytě. Městská část proto otevřela další ročník akademie, v němž odborníci z městské policie naučí zájemce, jak se bránit a předejít takovýmto situacím.

Jen tři prstíčky do dveří strčí a pak zůstanou oči pro pláč. Zkušenosti s podomními prodejci, lidově řečeno šmejdy, má nejeden starší občan. Městská část Praha 5 pro své občany otevírá již posedmé Senior akademii, která mimo jiné pomáhá starším lidem orientovat se v dnešním zrychleném světě.

Od 27. února každou středu budou specialisté z odboru prevence Městské policie vysvětlovat, jak se správně chovat a postupovat v různých krizových situacích, jak se správně bránit a zabezpečit, či jak lépe hospodařit s financemi. Program je určený pro 50 zájemců a strážníci jsou připravení odpovídat na jakékoliv zvídavé dotazy.

V případě zájmu se dozvíte více informací zde.

Kdy: Od 27. 2. Do 22. 5., každou středu od 14:00 do 16:00
Kde: Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13
Za kolik: zdarma

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-servis/588975/jak-nenaletet-smejdum-praha-5-porada-kurzy-obrany-pro-seniory-zdarma.html

– MAPA PŘÍSTUPNOSTI

Digitální Mapa přístupnosti nabízí informace o veřejných budovách a prostorech z hlediska architektonických bariér.

Zmapovaná místa jsou v mapě vyznačena piktogramy v semaforové barevnosti (zelená, oranžová, červená), které objekty kategorizují na přístupné, částečně přístupné nebo obtížně přístupné či nepřístupné. Limity všech tří kategorií jsou odvozené z uživatelských zkušeností, z možností osob s různým typem postižení, ale i z technických standardů vozíků a různých kompenzačních pomůcek.

Piktogram slouží především pro rychlou orientaci, popis objektu s informacemi o šířce vstupních dveří, velikosti výtahu, hygienickém zázemí apod. pak uživatel najde v doplňujícím textu.

Mapa je veřejnosti přístupná na adrese www.mapapristupnosti.cz a je optimalizovaná i pro tablety a mobilní telefony.

– Moderní technologie a senioři v Komunitním centrum Prádelna

„Digitální technologie jsou součástí našich každodenních životů, téměř všichni vlastníme a používáme chytré mobilní telefony, jsme zvyklí pracovat na čím dál vyspělejších počítačích, které využíváme s tablety i k zábavě,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit. „Fotografujeme moderními digitálními přístroji, které nabízejí nepřeberné množství funkcí, používáme navigace, čteme knihy v elektronických čtečkách, pomocí moderních technologií můžeme na dálku řídit skoro celou domácnost.“

Popisek: Výuka na PC v Komunitním centru Prádelna

Tohle všechno je pro mladou generaci lidí něco naprosto samozřejmého a umějí tyto přístroje ovládat. V současnosti však tyto moderní technologie podstatným způsobem ovlivňují trávení volného času také seniorů a způsob jejich komunikace s rodinou a přáteli. Digitální technika jim totiž umožňuje velmi jednoduše a rychle sdílet své zážitky, fotografie, zprostředkovávat komunikaci i získávat nejnovější informace.

Doslova se dá říci, že digitální technologie spoluvytvářejí současnou společnost a ovlivňují život všech lidí. Dnes by již každý člověk, ať už mladý nebo starý, měl umět zapnout počítač, mobilní telefon, využívat možnosti internetu, mobilních aplikací, a vlastně všeho, co dnešní moderní digitální technologie nabízejí. Cílem společnosti je vytvořit podmínky a vzdělávací příležitosti, aby lidé cítili potřebu se vzdělávat a také mohli a chtěli tuto potřebu uspokojit i v seniorském věku. Komunitní centrum Prádelna v Holečkově ulici na pražském Smíchově proto provozuje již několikátým rokem pravidelné kurzy práce s PC, poradnu s digitální technikou a nově také kurz práce s tabletem.

Kurzy práce s počítačem

Kromě těchto pravidelných aktivit nabídlo seniorům např. Školu digitální fotografie, která se konala v rámci projektu Senzační Senioři, a další jednorázové semináře. Zájem o kurzy je velký a již je absolvovaly desítky seniorů z Prahy 5. Nyní probíhají kurzy práce s počítačem také v Komunitním centru Louka, které se nachází u Smíchovského nádraží. Technlogické, ale i společenské a kulturní proměny v posledních dekádách vedly k úvahám o tom, jakými kompetencemi by měl disponovat člověk dvacátého prvního století – tzv. 21st Century skills. Mezi tyto dovednosti patří kromě kreativity, schopnosti spolupráce a kritického myšlení především dovednost komunikace s využitím digitálních technologií – nástrojů či služeb. Digitálně gramotní lidé mají být schopni jakýchkoliv aktivit s digitálními technologiemi, které musí řešit v rámci různých životních situací, ať už máme na mysli práci, učení, volný čas nebo i další aspekty každodenního života. A toto se týká také seniorů, pro něž má digitální gramotnost obrovský význam z hlediska kvality života.

Zvykli jsme si spojovat informační a komunikační technologie s mladou generací, přitom však jejich potenciál je také v proměně společenské a profesní pozice seniorů. Pro seniory tyto technologie zůstávají primárním prostředkem k udržování kontaktů s rodinou, přáteli a kolegy. Teorie aktivního stárnutí předpokládá, že ve stáří jsou v podstatě zachovány potřeby středního dospělého věku, především potřeba být nadále aktivní a mít pocit sounáležitosti, přičemž vzdělávání v oblasti digitálních technologií se pak stává nutnou podmínkou k pochopení života ve stále měnícím se světě. Proto jsem velmi rád, že naše komunitní centra tuto důležitou úlohu plní,“ říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který stál u samotného zrodu počítačových kurzů v Komunitním centru Prádelna a pravidelně se účastní předávání certifikátů absolventům.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Moderni-technologie-a-seniori-v-Komunitnim-centrum-Pradelna-566568?nocache=1

– Šestý ročník turnaje SENzačních SENiorů ve stolním tenisu v Komunitním centru Prádelna

Jednou z nejvýraznějších seniorských sportovních akcí bývá každoroční Lednový turnaj SENzačních SENiorů, který se koná pravidelně koncem ledna v Komunitním centru Prádelna. Letos proběhne již pošesté a to ve dnech 28. a 30. ledna 2019, přičemž ve středu budou vyhlášeni vítězové všech kategorií.

Popisek: Turnaj SENzačních SENiorů ve stolním tenisu v KC Prádelna

Akci si organizují sami senioři, pouze v koordinaci s pracovníky Komunitního centra Prádelna, přihlášení účastníci jsou zařazeni do hracích tabulek a kategorií – dvouhra muži/ženy, čtyřhra muži/ženy/smíšená. Turnaje se účastní především senioři, kteří navštěvují pravidelně hernu stolního tenisu v Komunitním centru Prádelna v pondělí a ve středu, nicméně se může přihlásit i jiný hráč – senior z Prahy 5. Ovšem kapacita je omezena a přihlášky se uzavírají v polovině ledna. Turnaj podpoří svými produkty také významný partner komunitního centra Pivovary Staropramen.

Stolní tenis představuje jednu z prvních seniorských aktivit od samotného vzniku Komunitního centra Prádelna, která oslovila seniory z okolí a spolu s kurzy práce s počítačem dala impulz k rozvoji komunitního centra do dnešní podoby. Již v roce zde 2012 vznikla zmiňovaná herna stolního tenisu, jež funguje dodnes, a kolem níž se utvořila komunita seniorů aktivně se věnujících stolnímu tenisu. A jelikož právě neorganizovaní senioři – pravidelní návštěvníci se zapojili od samého začátku do projektu Senzační Senioři Nadace Charty 77, nese tento turnaj jeho jméno. Zároveň je důležité připomenout dvě nejvýraznější osobnosti se stolním tenisem v komunitním centru spojené. První je zakladatel herny stolního tenisu pan Miroslav Jiskra, druhý jeho následovník a systematický organizátor pan Václav Svoboda. Lednový turnaj tak svým způsobem představuje i poctu a poděkování „in memoriam“ oběma zakladatelům oblíbené seniorské sportovní aktivity v komunitním centru.

„Letos již pošesté budu předávat diplomy vítězům i poraženým hráčům v tradičním Lednovém turnaji SENzačních SENiorů ve stolním tenise. Každoročně se na to velmi těším, protože z účastníků přímo srší energie a radost z pohybu. Zároveň je také každý rok znatelná zvyšující se úroveň a technická vyhranost jednotlivých hráčů, samotný turnaj už získal určité renomé. To mi jenom potvrzuje přínos a význam existence Komunitního centra Prádelna pro široké spektrum návštěvníků z řad seniorů.“, říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který pravidelně přebírá nad „Lednovým turnajem SENzačních SENiorů v Komunitním centru Prádelna“ záštitu.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Sesty-rocnik-turnaje-SENzacnich-SENioru-ve-stolnim-tenisu-v-Komunitnim-centru-Pradelna-565779

 

– Přihlaste se do nového ročníku Senior akademie

Městská část Praha 5 připravila ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy nový, již sedmý cyklus dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality “Senior akademie”, určený pro všechny aktivní seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5. Záštitu nad letošním ročníkem převzal radní pro bezpečnost MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit.

Senior akademie je cyklus vzdělávacích programů z oblasti prevence kriminality, zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku. Přednášky budou zpestřeny praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů i diskusemi k probíranému tématu. V rámci cyklu jsou zajištěny také zajímavé exkurze.

Bezplatný přednáškový cyklus se bude konat 1x týdně od 27. února do května 2019; je určen především pro seniory. Jeho cílem je naučit zájemce zvládat různé krizové situace, možnost poznat základní projevy protiprávního jednání, formy domácího násilí, drogové závislosti či činnost různých rizikových uskupení. Přednášet budou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy.

Akademii připravujeme pro maximálně 50 osob s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5. Během akademie je zajištěno malé občerstvení. Při slavnostním ukončení celého cyklu obdrží všichni účastníci pamětní list a drobné dárkové předměty.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto zajímavého a současně i poučného cyklu přednášek, kontaktujte Václava Konečného, tel. č.: 257 000 265, e-mail ZDE, nebo osobně v pondělí a ve středu mezi 8. a 18. hodinou v budově Úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 2. patro, kancelář č. 215.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Prihlaste-se-do-noveho-rocniku-Senior-akademie-564953?nocache=1